Month: مارس 2017

مقاله معرفی نرم افزاری برای شناسایی نوع زغالسنگ های ایران با توجه خصوصیات اصلی و تکمیلی در word

 مقاله معرفی نرم افزاری برای شناسایی نوع زغالسنگ های ایران با توجه خصوصیات اصلی و [...]

مقاله درباره مدیریت انگیزش در سازمان در word

 مقاله درباره مدیریت انگیزش در سازمان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

مقاله SEISMIC PASSIVE EARTH PRESSURES IN RETAINING WALLS در word

 مقاله SEISMIC PASSIVE EARTH PRESSURES IN RETAINING WALLS در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

مقاله بررسی کاربردهای منابع ژئوترمال جنوب غرب استان یزد در word

 مقاله بررسی کاربردهای منابع ژئوترمال جنوب غرب استان یزد در word دارای 10 صفحه می باشد و [...]

مقاله بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریهای اشرشیا کولی و سیتروباکتر در فاضلاب شهری قم در word

 مقاله بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریهای اشرشیا کولی و سیتروباکتر [...]

Design a New Internal MultiدرBand Antenna for Mobile Handset Resemblance to NOKIA در word

 Design a New Internal MultiدرBand Antenna for Mobile Handset Resemblance to NOKIA در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله پیش بینی مقدار سوخت مصرفی یک موتور توربوجت در شرایط محیطی مختلف (دما و فشار) در word

 مقاله پیش بینی مقدار سوخت مصرفی یک موتور توربوجت در شرایط محیطی مختلف (دما و فشار) در [...]

مقاله جایگاه هنر در برنامه درسی آموزش وپرورش در word

 مقاله جایگاه هنر در برنامه درسی آموزش وپرورش در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای [...]

ارتباط مدیریت دانش،فرهنگ سازمانی و مولفه های منابع انسانی در word

 ارتباط مدیریت دانش،فرهنگ سازمانی و مولفه های منابع انسانی در word دارای 13 صفحه می باشد [...]

مقاله بررسی اثر اینولین بر بیوسنتز میکروبی اسید لینولئیک کنژوگه درماست پروبیوتیک در word

 مقاله بررسی اثر اینولین بر بیوسنتز میکروبی اسید لینولئیک کنژوگه درماست پروبیوتیک [...]