Month: جولای 2017

مقاله Kinetic modeling and prediction of the deactivation mechanism in zeoliteدرcatalyzed alkylation of isobutane with 2درbutene در word

 مقاله Kinetic modeling and prediction of the deactivation mechanism in zeoliteدرcatalyzed alkylation of isobutane with 2درbutene در word [...]

An Effective Hybrid Approach to Data Clustering Using Genetic Algorithm and Hunting Search Algorithm در word

 An Effective Hybrid Approach to Data Clustering Using Genetic Algorithm and Hunting Search Algorithm در word دارای 6 صفحه می باشد و [...]

مقاله ارائه مدل جذب و تولید سفر کاربری های تجاری در شهرهای متوسط ایران ( مطالعه موردی شهر سنندج) در word

 مقاله ارائه مدل جذب و تولید سفر کاربری های تجاری در شهرهای متوسط ایران ( مطالعه موردی [...]

مقاله تعیین شاخص کیفیت توده سنگ RQD بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد در word

 مقاله تعیین شاخص کیفیت توده سنگ RQD بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد در [...]

مقاله تحلیلی بر پروژه های آسیب شناسی امنیت سازمان، برسی مشکلات و ارائه راهکارهای مرتبط در word

 مقاله تحلیلی بر پروژه های آسیب شناسی امنیت سازمان، برسی مشکلات و ارائه راهکارهای [...]

طبقه بندی سیگنال پالس مبتنی بر روش تجزیه به مد تجربی با تأکید بر جنسیت و ابعاد احساسی در word

 طبقه بندی سیگنال پالس مبتنی بر روش تجزیه به مد تجربی با تأکید بر جنسیت و ابعاد احساسی [...]

بررسی عملکرد شمعهای پره دار تحت بار جانبی در خاکهای ماسه به روش اجزا محدود در word

 بررسی عملکرد شمعهای پره دار تحت بار جانبی در خاکهای ماسه به روش اجزا محدود در word [...]

مقاله تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در رضایتمندی اولیاء دانش آموزان در word

 مقاله تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در رضایتمندی اولیاء دانش آموزان در word دارای 18 [...]

بررسی وضعیت جمعیت شناختی و خانوادگی مراجعین به کمپ های ترک اعتیاد شهر یزد و راهکارهای رسانه ای کاهش بروز اعتیاد در word

 بررسی وضعیت جمعیت شناختی و خانوادگی مراجعین به کمپ های ترک اعتیاد شهر یزد و [...]

مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدعسل دراستان زنجان بااستفاده ازهزینه منابع داخلی drc در word

 مقاله بررسی مزیت نسبی تولیدعسل دراستان زنجان بااستفاده ازهزینه منابع داخلی drc در word [...]