مديريت هتلداري

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری + جهانگردی و هتلداری در word

 مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری + جهانگردی و هتلداری در word دارای 222 صفحه می باشد و دارای [...]

توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری در word

 توسعه گردشگری راهكاری برای خروج از بحران بیكاری در word دارای 102 صفحه می باشد و دارای [...]

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در word

 بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی در word دارای 113 صفحه می [...]

فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) در word

 فرصتهای جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد( نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران) [...]

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش در word

 مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد كیش [...]

توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاه در word

 توان های پذیرش توریسم در شهرستان کرمانشاه در word دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

جهانگردی و صنعت توریسم در word

 جهانگردی و صنعت توریسم در word دارای 218 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]