متفرقه

مقاله تخمین سرعت باد در توربین های برق بادی با استفاده از فیلتر تطبیقی در word

 مقاله تخمین سرعت باد در توربین های برق بادی با استفاده از فیلتر تطبیقی در word دارای 6 [...]

مقاله بهبود تقسیم بندی روی تصاویر ام آر آی مغزی با استفاده از خوشه بندی فازی cدرmeans و الگوریتم کنترل نشانگر watershed در word

 مقاله بهبود تقسیم بندی روی تصاویر ام آر آی مغزی با استفاده از خوشه بندی فازی cدرmeans و [...]

مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word

 مقاله موقعیت و عملکرد مساجد در تهران دوره ناصری در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله اثر مدیریت آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی از صفات زراعی رقم محلی برنج در استان گیلان در word

 مقاله اثر مدیریت آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی از صفات زراعی رقم [...]

مقاله طراحی سازه ای کشتی باری SWATH بررسی تاثیر ضخامت و فاصله ی صفحاتداخلی برپاسخ دینامیکی در word

 مقاله طراحی سازه ای کشتی باری SWATH بررسی تاثیر ضخامت و فاصله ی صفحاتداخلی برپاسخ [...]

مقاله بررسی اثر متقابل اسید سالیسیلیک و شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در word

 مقاله بررسی اثر متقابل اسید سالیسیلیک و شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه یونجه در word [...]

مقاله بررسی اثرات شوک ناشی ازانفجارهای سطحی برتونلهای کم عمق در word

 مقاله بررسی اثرات شوک ناشی ازانفجارهای سطحی برتونلهای کم عمق در word دارای 7 صفحه می [...]

مقاله ارزیابی شهردار یالکترونیکی اصفهان در word

 مقاله ارزیابی شهردار یالکترونیکی اصفهان در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

مقاله آسیب شناسی درس«بررسی وضعیت سلامت» دوره كارشناسی پرستاری در word

 مقاله آسیب شناسی درس«بررسی وضعیت سلامت» دوره كارشناسی پرستاری در word دارای 9 صفحه می [...]

مقاله بررسی خشکسالی استان لرستان به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب در word

 مقاله بررسی خشکسالی استان لرستان به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب در word دارای [...]