plan پلان

فایل در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور در word

 فایل در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه [...]

فایل اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها در word

 فایل اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها در word دارای 76 صفحه می باشد و [...]

فایل فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك در word

 فایل فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك در word دارای 147 صفحه می باشد و [...]

فایل کشاورزی کشت بافت گیاهی در word

 فایل کشاورزی کشت بافت گیاهی در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل در word

 بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح [...]

كارآفرینی در كارخانه تولید كنسانتره میوه در word

 كارآفرینی در كارخانه تولید كنسانتره میوه در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

فایل ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه در word

 فایل ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]