پرسشنامه

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 در word

 پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس 1992 در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

پرسشنامه خود بیمار انگاری در word

 پرسشنامه خود بیمار انگاری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک در word

 پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل [...]

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word

 پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال در word دارای 28 سوال می باشد و دارای تنظیمات [...]

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975 در word

 پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975 در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای [...]

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) در word

 پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) گالونه و همکاران (2000) در word دارای 5 صفحه می [...]

پرسشنامه تعارض کاردر خانواده کارلسون و همکاران (2000) در word

 پرسشنامه تعارض کاردر خانواده کارلسون و همکاران (2000) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای [...]

آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی) در word

 آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment) در word

 پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل [...]

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس در word

 پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]