سمينار

سمینار مواد چدن های مقاوم به خوردگی در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار مواد چدن های مقاوم به [...]

سمینار نساجی خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار نساجی خصوصیات نخ دوخت [...]

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار مواد فرایند ریخته گری با [...]

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن [...]

سمینار نساجی بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار نساجی بررسی پیشرفت های [...]

سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار مواد نانولوله های کربنی [...]

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار مدلسازی شبکه ای جریان [...]

سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مكانیكی كامپوزیت A356 Al در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار مواد بررسی ریزساختار و [...]

سمینار بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار بررسی کاربردهای [...]

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته در word

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی [...]