مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات

میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC در word

 میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC در word دارای 384 صفحه می [...]